Vijesti

ZAKLJUČAK

opcina klinca sela logo

 R E P U B L I K A  H R V A T S K A

 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28E

KLASA: 340-01/17-01/11

URBROJ: 238/13-03-17-1

U Klinča Selu, 06.12.2017.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09 i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/13 i 6/13), Općinski načelnik Općine Klinča Sela dana 06.12. 2017. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I.

Odobrava se sufinanciranje cijene mjesečne karte javnog prijevoza Autoprijevoznika «Samoborček» na relaciji Jastrebarsko – Zagreb,  invalidnim osobama i osobama sa težim tjelesnim oštećenjem.

II.

Visina subvencije se utvrđuje u iznosu od 50% mjesečne cijene karte i priznaje se za 2018. godinu.

III.

Novčani iznosi subvencije će se izravno uplaćivati na račun Autoprijevoznika kod kojeg je kupljena karta, sukladno ugovoru koji će se temeljem ovog zaključka sklopiti između Autoprijevoznika i Općine Klinča Sela, te sukladno popisu osoba koje ostvaruju spomenuto pravo, a koji će Općina dostaviti kao prilog Ugovora.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE KLINČA SELA

Miljenko Vučković, dipl.ing