Vijesti

ZAKLJUČAK O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

Na temelju članka 49. Statuta Općine Klinča Sela («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/09, i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ 2/13 i 6/13), Općinski načelnik Općine Klinča Sela dana 01. rujna 2017. godine donio je

Z A K LJ U Č A K

o sufinanciranju nabave udžbenika

učenicima osnovne škole

 I.

Ovim Zaključkom utvrđuju se mjerila i način sufinanciranja nabave udžbenika za učenike iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, a koji su polaznici osnovnih škola za školsku godinu 2017./2018.

II.

Sufinanciranje nabave udžbenika iz točke I. Zaključka odnosi se na obitelji sa prebivalištem na području Općine Klinča Sela čija primanja ne prelaze iznos od 1.500,00 kuna po članu obitelji, s time da će se knjige sufinancirati samo za učenike osnovnih škola.

III.

Novčani cenzus određen točkom II. Zaključka ne odnosi se na obitelji u kojima su troje ili više djece polaznici osnovnih škola. U tom slučaju, pravo na sufinanciranje udžbenika ostvaruje se neovisno o visini ostvarenih primanja po članu obitelji.

IV.

Iznos koji će Općina isplatiti za nabavu knjiga svakog pojedinog učenika utvrdit će se naknadno, nakon proteka roka predviđenog za predaju zahtjeva i navedene dokumentacije, razmjerno broju obitelji koje ispunjavaju kriterije predviđene ovim Zaključkom u odnosu na sredstva predviđena za tu namjenu, sukladno Proračunu Općine Klinča Sela za 2017. godinu.

V.

Obvezuju se roditelji da sukladno točci II. ovog Zaključka u Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela dostave slijedeću dokumentaciju:

 1. kopiju osobnih iskaznica roditelja, djece, odnosno članova zajedničkog kućanstva
 2. kopiju uvjerenja o prebivalištu za članove kućanstva koji nemaju osobnu iskaznicu
 3. potvrdu o prihodima za sve radno sposobne članove
 • ako je član obitelji zaposlen obavezno je priložiti platnu listu za prethodni mjesec od dana podnošenja zamolbe
 • ako je član obitelji umirovljenik obavezno je priložiti odrezak od mirovine za prethodni mjesec od dana podnošenja zamolbe
 • ako je član nezaposlen obavezno je priložiti Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ako je član prijavljen na istom) i Potvrdu o prihodima koju je moguće dobiti u Poreznoj upravi
 1. kopiju Rješenja o dječjem doplatku (ako se ostvaruje pravo na isti)
 2. kopiju Potvrde o porodiljskom dopustu (ako se ostvaruje pravo na isti)
 3. kopiju Rješenja o nekom obliku socijalne pomoći od Centra za socijalnu skrb (ako se ostvaruje pravo na isti)
 4. OIB korisnika pomoći na čiji će račun biti uplaćena sredstva
 5. kopiju žiro ili tekućeg računa

VI.

Učenici – polaznici osnovnih škola mogu ostvariti pravo na sufinanciranje nabave udžbenika samo po jednoj osnovi.

VII.

Financijska sredstva koja proizlaze iz točke III. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Općine Klinča Sela za 2017. godinu.

VIII.

Krajnji rok za predavanje navedene dokumentacije je 15. rujna 2017. godine, sva navedena dokumentacija iz točke IV. ovog Zaključka predaje se u Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela.

IX.

Za daljnju realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Miljenko Vučković, dipl. ing.

 

KLASA: 551-06/17-01/02

URBROJ: 238/13-03-17-1

Klinča Sela,  01. rujna 2017. godine

zahtjev udžbenici – OBRAZAC