DVD - "Klinča Sela"

Dobrovoljno vatrogasno društvo Klinča Sela osnovano je 1951. godine, djeluje na području Općine Klinča Sela, središnje je društvo B kategorije te broji ukupno 64 člana slijeće strukture:

26 interventnih članova
9 ženskih članova
4 člana mladeži
8 članova djece
17 pomažućih članova

dvd klinca sela 1

Dobrovoljno vatrogasno društvo Klinča Sela je dobrovoljna, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara, registrirana pri Uredu za opću upravu Zagrebačke županije.

Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva te unapređenja zaštite od požara. Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo prema Zakonu o vatrogastvu ima vatrogasnu postrojbu.

Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima nauke, tehnologije i prakse u RH. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda.

Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

Najviše tijelo upravljanja Društvom je Skupština koju čine svi izvršni i pričuvni članovi koji su poslovno sposobni. Ostala tijela Društva su Predsjednik, Upravni odbor koji se sastoji od 13 članova, Zapovjedništvo koje se sastoji od 5 članova, te Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 člana.

Društvo je udruženo u Vatrogasnu zajednicu Općine Klinča Sela i Zagrebačke Županije, te preko njih u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Društvo u sadašnjem četverogodišnjem mandatu predstavljaju i zastupaju predsjednik Boris Carin, zapovjednik Stjepan Vrbanić i tajnik Danijel Budišćak.