Vijesti

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA REDOVNE STUDENTE

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLINČA SELA
Klinča Sela, Karlovačka 28E

KLASA: 551-06/19-01/04
URBROJ:238/13-03-19-1
Klinča Sela, 22. kolovoz 2019.godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 50. Statuta Općine Klinča Sela („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ br. 4/18), Općinski načelnik Općine Klinča Sela dana 22. kolovoza 2019. godine donio je

Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju mjesečnih karata za prijevoz
redovitih studenata sa područja Općine Klinča Sela

I.
Ovim Zaključkom odobrava se sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Klinča Sela za razdoblje do 30. rujna 2020. godine.

II.
Troškovi prijevoza redovitih studenata sufinancirati će se u visini 25% cijene mjesečne pretplatne karte prema važećim Cijenicima usluga prijevoza putnika u cestovnom linijskom prijevozu javnih prijevoznika SAMOBORČEK d.o.o. Samobor, HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. Zagreb i ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ-ZET.

III.
Općina Klinča Sela sklopiti će s javnim prijevoznicima iz točke 2. ovog Zaključka ugovore o subvencioniranju cijene pretplatnih mjesečnih karata za redovite studente.
Plaćanje javnim prijevoznicima mjesečno će se vršiti prema stvarno prodanim mjesečnim kartama.

IV.
Općina Klinča Sela će redovitim studentima, u svrhu dokazivanja prava na subvencionirani prijevoz, izdavati potvrde o pravu na subvencionirani prijevoz ili će u istu svrhu ovjeravati obrazac zahtjeva javnih prijevoznika za izdavanje pretplatne karte.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Miljenko Vučković, dipl. ing.