Vijesti

Povezivanje državne ceste D1 sa čvorom Donja Zdenčina na A1

Općina Klinča Sela ovih je dana Hrvatskim cestama uputila zahtjev za projektiranje ceste tzv. obilaznica koja bi povezivala državnu cestu D1 (Karlovačku cestu) sa čvorom Donja Zdenčina. Važnost ove planirane prometnice je u tome što će preuzeti sav gospodarski promet iz ovog dijela Županije odnosno Općina Pisarovina i Klinča Sela i dovesti ga do auto-ceste A1 bez opterećivanja lokalnog prometa. Poznato je da na županijskoj cesti Ž3106 nema nadvožnjaka preko željezničke pruge u naselju Donja Zdenčina te da je na lokaciji postojećeg željezničkog prijelaza tehnički vrlo zahtjevno izvesti denivelirani prijelaz što predstavlja još jedan od razloga za projektiranje nove prometnice. Navedeni prometni pravac predstavlja okosnicu gospodarskog razvoja Općine Klinča Sela tako i susjednih Općina te ga zajedno sa planiranom cestom čvor Donja Zdenčina Općina Pisarovina (most na Kupi kod Lasinje) treba ga sagledavati kao jedinstvenu prometnu cjelinu.

Nadamo se da će i Hrvatske ceste prepoznati važnost planirane prometnice, udovoljiti našem zahtjevu, te u svom proračunu planirati sredstva za projektiranje cesta, a kasnije i za njenu izgradnju.