Vijesti

POČINJE REALIZACIJA EU PROJEKTA “NEWLIGHT”

Projekt „NEWLIGHT“ nastavak je projekta Masterplan javne rasvjete sa ciljem rekonstrukcije i gradnje energetski održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete. U navedeni projekt uključena je i Općina Klinča Sela.

Nakon pozitivne ocjene, projekt „Newlight“, procjenjene vrijednosti 790.000 eura, sufinancira Europska investicijska banka (EIB). Kroz program European Local Energy Assistance, EIB će osigurati 90 posto potrebnih sredstava (711.000 eura), a preostalih deset posto Zagrebačka (51.800 eura) i Krapinsko-zagorska županija (27.200 eura).

U slijedećem tromjesečju prvenstveno će se raditi na izradi energetskih pregleda sustava javne rasvjete kao informacijske podloge za uvođenje javne rasvjete u Geografski  Informacijski Sustav (GIS).

Nakon snimanja postojećeg stanja i izrade energetskog pregleda sustava javne rasvjete, definirati će se obuhvat provedbe rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete sa procjenom troškova, izvora financiranja i terminskim planom provedbe rekonstrukcije, kao i projektni zadatak za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije/gradnje sustava javne rasvjete.

Ovisno o trenutnom stanju javne rasvjete očekuje se energetska ušteda do 60 posto.

O daljnjem tijeku projekta redovito ćemo Vas informirati na našoj web stranici.