Istaknuto

POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OPĆINE KLINČA SELA

Vrijednost cjelokupne pripreme projektne dokumentacije s ciljem cjelovitog rješavanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Donja Zdenčina iznosi 1.936.700,00 kn, od čega 85% (1.646.195,00 kn) sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda a 15% (290.505,00 kn) nositelj projekta i partneri.

Sama izrada studijske i projektne dokumentacije je u visokoj fazi gotovosti.

Izrađena je Studija izvodljivosti, Elaborat zaštite okoliša te Idejni projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

U tijeku je ishođenje lokacijskih dozvola, izrada Glavnih projekata za sva područja na kojima će se izvoditi radovi te izrada natječajne dokumentacije za nabavu opreme, radova i usluga.

Na području Općine Klinča Sela projektira se centralni sustav javne odvodnje naselja Donja Zdenčina, Donja Purgarija, Goli Vrh, Klinča Sela, Kupinec – dio naselja sa koncentriranom naseljenošću i Tržić – dio naselja uz kolektor. Planirano je izvesti 29.773 m kanala, 27 crpnih stanica u sustavu odvodnje te 1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 6.100 ES, II stupnja pročišćavanja.

Za sva ostala naselja predloženo je rješavanje putem odgovarajućih individualnih sustava odvodnje, sukladno zakonskoj regulativi.

izrada-studijske-i-projektne-dokumentacije-za-prijavu-dogradnje-sustava-odvodnje-i-izgradnje-uredaja-za-prociscavanje-otpadnih-voda-aglomeracije-donja-zdencina