Istaknuto

POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OPĆINE KLINČA SELA

NAZIV PROJEKTA: Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje Općine Klinča Sela

O PROJEKTU

Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje Općine Klinča Sela“ jedan je od većih infrastrukturnih projekata u regiji, koji će se sufinancirat sredstvima Europske unije.

U tijeku je izrada studije izvodljivosti nakon koje slijedi izrada Aplikacije prijave projekta kojom će se osigurati financijska sredstva od strane Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.  i nadležnog Ministarstva. Usporedno sa izradom studije izvodljivosti provodi se i izrada idejnog i glavnog projekata sustava javne odvodnje. Projektom se planira izgraditi oko 38 km kanalizacijske mreže i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 3.000/9.000 ES.

Projekt će pridonijeti strateškim ciljevima Strategije upravljanja vodama koju je Hrvatski sabor usvojio 15. srpnja 2008. (NN 91/08), poput povećanja razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, unapređivanje kakvoće vode i povećanja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe. Pored toga, pridonijet će i usklađivanju s pravnom stečevinom EU-a vezanom u Okvirnu direktivu o vodama i Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Procijenjena vrijednost izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadnim vodama na području aglomeracije Donja Zdenčina sa naseljima Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okićko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić iznosi 4.694.000 EUR. Konačni rok za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadnim vodama je 31.12.2023. god.

Projekt je pripremljen u suradnji Općine Klinča Sela i načelnika Miljenka Vučkovića dipl.ing.str. te naručitelja projekta Vodovod Klinča Sela d. o. o., Donja Zdenčina. Vodovod Klinča Sela d. o. o. koga zastupa direktor Marko Bilobrk dipl.ing.građ., i Ecoina d. o. o. zastupana po direktoru Jurici Mikuliću dipl.ing. i Institut za ekološki inženiring d. o. o. zastupan po direktorici Metki Pavičić dipl.ing.građ. sklopili su Ugovor za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Zdenčina.

Za upravljanje cjelokupnim projektom, te realizaciju projektnih aktivnosti i vremenske dinamike zadužene su firme Ecoina d. o. o. i IEI d. o. o. čiji je Projektni tim pod vodstvom dipl. ing. stroj. Kolje Mikulića.

Glavni cilj ovog Projekta je doprinijeti održivom razvoju Općine Klinča Sela i njezinog šireg okruženja, kroz poboljšanje standarda vodno-komunalnih usluga. Po završetku projekta takve mjere će doprinijeti poboljšanju kvalitete vode za piće te smanjenju izravnih ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u okoliš.

Jednako su važni i sljedeći ciljevi:

 • Osigurati pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima HR i EU
 • Poboljšati zdravlje ljudi i sanitarno stanje okoliša projektnog područja
 • Zaštititi kvalitetu površinskih i podzemnih voda
 • Očuvati stanište ribnjaka Crne Mlake sa izrazito vrijednom biološkom raznolikošću vrsta
 • Osigurati ekonomski najučinkovitiji razvoj sustava koji dovodi do najvećih ekonomskih probitaka
 • Stvoriti kvalitetnu stručnu i tehničku osnovu za izradu prijedloga i odabira najpovoljnijeg rješenja provedbe projekta

OPIS PROJEKTA

Opis lokacije

Aglomeracije Donja Zdenčina je smještena u Zagrebačkoj županiji, 15-ak kilometara od Zagreba. Površina cijele aglomeracije je 77,6 km2. Prema popisu stanovništva iz 2011 godine na području aglomeracije živi 5.231 stanovnik što je porast od 6,4% u odnosu na 2001 godinu. Na području aglomeracije nalazi se 14 naselja. Cijelo područje bogato je vodotocima, većinom nereguliranima, koji pripadaju slivnom području rijeke Kupe. Vodotoci brdovitog dijela aglomeracije teku prema ribnjacima Crne Mlake.

Kratki opis postojećeg stanja

U području aglomeracije Donja Zdenčina javni sustav odvodnje je izgrađen samo u dijelovima naselja Klinča Sela i u središnjem dijelu naselja Donja Zdenčina. U ostalim dijelovima područja sanitarne otpadne vode sakupljaju se u septičkim jamama pojedinačnim sustavima odvodnje. Septičke jame nisu izgrađene kao potpuno vodonepropusne građevine, u većini slučajeva nisu dostatno dimenzionirane i održavane te se procjeđivanjem otpadnih tvari u znatnoj mjeri zagađuje podzemlje.

Izrada projektne dokumentacije

Kako bi realizacija projekta bila uspješna potrebno je pristupiti izradi studijske i tehničke dokumentacije koje uključuju:

 • Studija izvodljivosti i Aplikacija za prijavu projekta (SIA)
 • Studija o utjecaju na okoliš/Elaborat zaštite okoliša (PUO)
 • Idejni i glavni projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda  (IGO)
 • Natječajna dokumentacija za nabavu opreme, radova i usluga (ND)
 • Promidžba i vidljivost (V)

Provedba projekta

Nakon prihvaćene i potvrđene Aplikacije slijedi provedba projekta koji se sastoji od radova na sustavu javne odvodnje i radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Radovi na sustavu javne odvodnje uključuju izgradnju novog i proširenje već postojećeg kanalizacijskog sustava u Općini Klinča Sela radi priključenja većeg broja građana i ostalih javnih gradskih objekata.

Očekivani rezultati

Projektom će biti uređena pravilno raspoređena vodno-komunalna infrastruktura koja će riješiti problem nereguliranih septičkih jama te nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda. Prednosti izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje su sljedeće:

 • Kvalitetnija i sigurnija vodoopskrba za stanovništvo aglomeracije Donja Zdenčina
 • Priključivanje stanovništva na sustave javne odvodnje
 • Smanjenje rizika za zdravlje te unapređenje životnih uvjeta za sve stanovnike područja
 • Pozitivan utjecaj na društvenu i gospodarsku obnovu Općine Klinča Sela

Kontakti za više informacija

Vodovod Klinča Sela d.o.o.

Matije Gupca 1, 10452 Donja Zdenčina

www.vodovodklincasela.hr

Općina Klinča Sela

Karlovačka 28E, 10450 Jastrebarsko, Klinča Sela

www.klinca-sela.hr

www.strukturnifondovi.hr

Web Klinča Sela_ažuriranje_objava 2_studeni 2016.

Objava za tiskane medije_studeni 2016.

Prva strana Letka Klinča Sela_1

Druga strana Letka Klinča Sela_1

Prva strana Letka Klinča Sela_2

Druga strana Letka Klinča Sela_2