Vijesti

Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje Općine Klinča Sela

Projekt je pripremljen u suradnji Općine Klinča Sela i načelnika Miljenka Vučkovića dipl.ing.str. te naručitelja projekta Vodovod Klinča Sela d. o. o., Donja Zdenčina. Vodovod Klinča Sela d. o. o. koga zastupa direktor Marko Bilobrk dipl.ing.građ., i Ecoina d. o. o. zastupana po direktoru Jurici Mikuliću dipl.ing. i Institut za ekološki inženiring d. o. o. zastupan po direktorici Metki Pavičić dipl.ing.građ. sklopili su Ugovor za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Zdenčina.

Za upravljanje cjelokupnim projektom, te realizaciju projektnih aktivnosti i vremenske dinamike zadužene su firme Ecoina d. o. o. i IEI d. o. o. čiji je Projektni tim pod vodstvom dipl. ing. stroj. Kolje Mikulića.

Glavni cilj ovog Projekta je doprinijeti održivom razvoju Općine Klinča Sela i njezinog šireg okruženja, kroz poboljšanje standarda vodno-komunalnih usluga. Po završetku projekta takve mjere će doprinijeti poboljšanju kvalitete vode za piće te smanjenju izravnih ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u okoliš.
Jednako su važni i sljedeći ciljevi:
• Osigurati pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima HR i EU
• Poboljšati zdravlje ljudi i sanitarno stanje okoliša projektnog područja
• Zaštititi kvalitetu površinskih i podzemnih voda
• Očuvati stanište ribnjaka Crne Mlake sa izrazito vrijednom biološkom raznolikošću vrsta
• Osigurati ekonomski najučinkovitiji razvoj sustava koji dovodi do najvećih ekonomskih probitaka
• Stvoriti kvalitetnu stručnu i tehničku osnovu za izradu prijedloga i odabira najpovoljnijeg rješenja provedbe projekta

OPIS PROJEKTA
Opis lokacije
Aglomeracije Donja Zdenčina je smještena u Zagrebačkoj županiji, 15-ak kilometara od Zagreba. Površina cijele aglomeracije je 77,6 km2. Prema popisu stanovništva iz 2011 godine na području aglomeracije živi 5.231 stanovnik što je porast od 6,4% u odnosu na 2001 godinu. Na području aglomeracije nalazi se 14 naselja. Cijelo područje bogato je vodotocima, većinom nereguliranima, koji pripadaju slivnom području rijeke Kupe. Vodotoci brdovitog dijela aglomeracije teku prema ribnjacima Crne Mlake.
Kratki opis postojećeg stanja
U području aglomeracije Donja Zdenčina javni sustav odvodnje je izgrađen samo u dijelovima naselja Klinča Sela i u središnjem dijelu naselja Donja Zdenčina. U ostalim dijelovima područja sanitarne otpadne vode sakupljaju se u septičkim jamama pojedinačnim sustavima odvodnje. Septičke jame nisu izgrađene kao potpuno vodonepropusne građevine, u većini slučajeva nisu dostatno dimenzionirane i održavane te se procjeđivanjem otpadnih tvari u znatnoj mjeri zagađuje podzemlje.

Izrada projektne dokumentacije

Kako bi realizacija projekta bila uspješna potrebno je pristupiti izradi studijske i tehničke dokumentacije koje uključuju:

• Studija izvodljivosti i Aplikacija za prijavu projekta (SIA)
• Studija o utjecaju na okoliš/Elaborat zaštite okoliša (PUO)
• Idejni i glavni projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (IGO)
• Natječajna dokumentacija za nabavu opreme, radova i usluga (ND)
• Promidžba i vidljivost (V)

Provedba projekta
Nakon prihvaćene i potvrđene Aplikacije slijedi provedba projekta koji se sastoji od radova na sustavu vodoopskrbe, sustavu javne odvodnje i radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.
Radovi na sustavu vodoopskrbe uključuju proširenje i poboljšanje postojećeg sustava javne vodoopskrbe u Općini Klinča Sela.

Radovi na sustavu javne odvodnje uključuju izgradnju novog i proširenje već postojećeg kanalizacijskog sustava u Općini Klinča Sela radi priključenja većeg broja građana i ostalih javnih gradskih objekata.
Očekivani rezultati
Projektom će biti uređena pravilno raspoređena vodno-komunalna infrastruktura koja će riješiti problem nereguliranih septičkih jama te nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda. Prednosti izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje su sljedeće:
• Kvalitetnija i sigurnija vodoopskrba za stanovništvo aglomeracije Donja Zdenčina
• Priključivanje stanovništva na sustave javne odvodnje
• Smanjenje rizika za zdravlje te unapređenje životnih uvjeta za sve stanovnike područja
• Pozitivan utjecaj na društvenu i gospodarsku obnovu Općine Klinča Sela