Istaknuto

OBAVIJEST O ZATVARANJU CESTE

KLASA:   340-01/17-03/11

URBROJ:238/1-15-2/2-17-4

Zagreb,     28. 02. 2017. god.

Temeljem članka 60. Zakona o  cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta ( N.N. broj 119/07 ), te članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke  županije, (Glasnik Zagrebačke Županije 6/06, 28/09, 19/12, 15/14.g.),  ravnatelj  Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije donosi

O D L U K U    O    Z A T V A R A NJ U

za privremenu regulaciju  prometa  na županijskoj   cesti Ž3106 (Klinča Selo (D1) – Kupinec (D36)) za sav promet, prema prometnom elaboratu  Privremena regulacija za vrijeme odvijanja radova na izvanrednom održavanju ŽC3106 Klinča Sela – Pisarovina zatvaranje prometa faza II, izrađenom od    firme „DAVOR INŽENJERING“ d.o.o., 10020 Zagreb, Gundulićeve Dubravke 28., (oznaka projekta T.D. 2-02-2017).

Ovom odlukom utvrđuje se  sljedeće:

 1. a) Dionica Ž3106 zatvorit će se za vrijeme izvođenja radova izvanrednog održavanja, početak radne

dionice je predviđen u ulici Matije Gupca po silasku sa nadvožnjaka desno. Radove će se prema

potrebi  izvoditi tijekom vikenda (Subota, Nedjelja) zbog smanjenog intenziteta prometa, te

rjeđeg autobusnog prometa. Autobusi će prometovati do radne dionice iz oba smjera, prikupljati

putnike, okretati se i vraćati se u smjeru dolaska.

 1. b) Za vrijeme izvođenja radova, na zatvorenom dijelu ceste odvijati će se isključivo promet vozila

gradilišta. Kroz režim privremene regulacije prometni tokovi će se preusmjeriti na obilazne

pravce. Privremeni obilazak će se odvijati: Ul. Matije Gupca – Zagrebačka ulica – Karlovačka

cesta – Školska ulica – Mokrice ulica – Kupinec ulica i obrnuto.

 1. c) Privremenu prometnu signalizaciju i opremu postavit će i održavati u ispravnom stanju za cijelo

vrijeme  izvođenja  radova,  izvođač   radova   “DAVOR INŽENJERING” d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb. Privremena prometna signalizacija mora biti izrađena prema Pravilniku o prometnim  znakovima,  opremi  i   signalizaciji   na   cestama   (N.N. 33/05, 64/05, 155/05)   i  hrvatskim normama.

 1. d) Odluka o   zatvaranju  trajat  će   od 07,00 sati 01. 03. do  16,00 sati 01. 05. 2017. godine, a

radno vrijeme izvođenja radova je od 7,00  do 16,00 sati.

 1. e) Izvođač radova  “DAVOR INŽENJERING”o.o.,    odgovoran  je   za   održavanje   kolnika,

signalizacije   i  opreme   ceste,  za   cijelo   vrijeme  izvođenja  radova.  Postojeća   prometna

signalizacija u  zoni  izvođenja   radova,    mora   biti   u    funkciji   prometa. Odgovorna osoba

ispred izvođača  radova je  Darko Jagodić, ing. građ.

 1. f) Prometnu signalizaciju obavezno je postaviti na usidrene nosače.
 1. g) Izvođač radova “DAVOR INŽENJERING” o.o. dužan je tijekom  privremenog zatvaranja za sav

promet navedene ceste,   osigurati  nužan   pristup  gospodarskim  objektima  i  obiteljskim

kućama.

 1. h) Izvođač radova zadužen je i odgovoran za cjelokupnu organizaciju privremene regulacije

prometa, što između ostalog podrazumijeva dogovor sa linijskim auto prijevoznicima i

djelatnicima MUP-a.

 1. i) Radovima, zbog kojih se vrši privremena regulacija prometa javne ceste, ne smije se oštetiti javna

cesta u smislu člana 60. Zakona o  cestama (N.N. broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

 1. j) Sve eventualne štete nastale na javnoj cesti, izazvane radnjama i aktivnostima iz ove odluke,

kao i štete trećim osobama, snosi podnositelj zahtjeva.

 1. k) Uslijed nepridržavanja svih odredbi iz ove odluke podnositelj zahtjeva snosi sve zakonske

posljedice.

S poštovanjem,

 

Stručni suradnik:                                                                        Ravnatelj:

 Branko Petrž, mag. ing. traff.                                        Zdenko Majzec, dipl. ing. građ.

Obavijesti:   – MMPI, Uprava cestovnog prometa

– MMPI, Inspekcija cesta i cestovnog prometa

– MUP, PUZ, PP Jastrebarsko

– Krugovalna postaja Jastrebarsko

– HAK

– JVP Jastrebarsko

– Nadcestarija Jastrebarsko

– MUP, PUZ, PU Zagrebačka

– Općina Klinča Sela

– Općina Pisarovina

– Autoturist

– Samoborček