Vijesti

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

opcina klinca sela logo

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 50. Statuta Općine Klinča Sela („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ br. 4/18), Općinski načelnik Općine Klinča Sela dana  12. kolovoza 2019. godine donio je

Z A K LJ U Č A K

o sufinanciranju mjesečnih karata

za prijevoz učenika srednjih škola

I.

Ovim Zaključkom odobrava se sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Klinča Sela za razdoblje do 30. lipnja 2020. godine.

 II.

Troškovi prijevoza učenika srednjih škola sufinancirati će se u visini 25% cijene mjesečne pretplatne karte prema važećim Cijenicima usluga prijevoza putnika u cestovnom linijskom prijevozu javnih prijevoznika SAMOBORČEK d.o.o. Samobor, HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. Zagreb i ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ-ZET.

III.

Općina Klinča Sela sklopiti će s javnim prijevoznicima iz točke 2. ovog Zaključka ugovore o subvencioniranju cijene pretplatnih mjesečnih karata učenika srednjih škola.

Plaćanje javnim prijevoznicima mjesečno će se vršiti prema stvarno prodanim mjesečnim kartama.

IV.

Općina Klinča Sela će učenicima srednjih škola, u svrhu dokazivanja prava na subvencionirani prijevoz, izdavati potvrde o pravu na subvencionirani prijevoz ili će u istu svrhu ovjeravati obrazac zahtjeva javnih prijevoznika za izdavanje pretplatne karte.

 V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Miljenko Vučković, dipl. ing.

 

KLASA: 551-06/19-01/03

URBROJ: 238/13-03-19-1

Klinča Sela,  12. kolovoz 2019.godine