Vijesti

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED PRIRODNE NEPOGODE MRAZ I POTRES ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28 E

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

OD PRIRODNIH NEPOGODA

OPĆINE KLINČA SELA

KLASA: 320-01/20-01/04

URBROJ: 238/13-20-3

U Klinča Selu, 30. 4. 2020.

OBAVIJEST

O PRIJAVAMA ŠTETA USLIJED PRIRODNE NEPOGODE MRAZ I POTRES ZA PODRUČJE OPĆINE KLINČA SELA

 Pozivaju se svi koji su pretrpjeli štetu od mraza i potresa da prijave nastale štete i to u periodu od 04. 5. do 08. 5. 2020. godine.

Obrasci za prijavu štete mogu se preuzeti na web stranici Općine Klinča Sela ili u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E radnim danom od 08,00 do 15,00 sati najavom na broj telefona 01/6289-899.

 Popunjeni i potpisani obrasci mogu se poslati elektronskim putem na e-mail: prijavastete.opcina.klincasela@gmail.com , putem pošte na adresu: Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E, 10 452 Klinča Sela te ubaciti u sandučić koji se nalazi kraj ulaza u Općinu.

 Rok za dostavu prijava šteta je 08. 5. 2020. godine.

                                                                                            POVJERENSTVO ZA PROCJENU

                                                                                            ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

                                                                                            Predsjednik

                                                                                            Tihomir Klepec

Obrasci za preuzimanje:

OBRAZAC – prijava štete od mraza

OBRAZAC – prijava štete od potresa