Vijesti

OBAVIJEST – DOPUNSKA IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28 E

KLASA: 320-01/20-01/02

URBROJ: 238/13-03-20-1

 U Klinča Selima, 20. 02. 2020.

 OBAVIJEST

Eduka – Centar lokalnog razvoja za osobe sa prebivalištem na području Općine Klinča Sela organizira edukaciju za DOPUNSKU IZOBRAZBU O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA za produljenje roka valjanosti identifikacijske iskaznice dobivene nakon položene osnovne izobrazbe prije 5 godina.

Molimo sve zainteresirane polaznike da se jave u prostorije Općine Klinča Sela, Klinča Sela, Karlovačka 28 E radi predbilježbe, najkasnije do 28. 02. 2020. godine.

Potrebno je dostaviti:

  • OSOBNU ISKAZNICU (kopija)
  • ISKAZNICU ZAVRŠENE OSNOVNE IZOBRAZBE ZA RUKOVANJE PESTICIDIMA (kopija)
  • SVJEDODŽBU O STEČENOM OBRAZOVANJU (kopija).

Na temelju broja zainteresiranih polaznika (poljoprivrednika) planirati će se edukacija.

Nakon završetka predavanja polaznici će pristupiti pismenom ispitu.

O datumu i mjestu održavanja edukacije obavijestiti ćemo Vas naknadno.

                                                                 

                                                                                                                                   NAČELNIK

                                                                                                                                   OPĆINE KLINČA SELA

                                                                                                                                   Miljenko Vučković, dipl.ing.