Vijesti

Konkurentnost turističkog gospodarstva – obavijest o javnom pozivu

Obavještavamo Vas kako je Ministarstvo turizma 28.1.2019. otvorilo Javni poziv za kandidiranje projekata “KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA” na koji će se prijave moći podnositi do 1.3.2019. (zaključno sa 24 satom).
Ukupan iznos sredstava iznosi 23.652.700,00 kn.
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:
• Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2- Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
• Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
• Mjera C – dostupnost i sigurnost
• Mjera D – prepoznatljivost
Ukoliko imate projekt za prijavu na ovaj Javni poziv, isti će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:
1. Važnost projekta za proširenje/poboljšanje turističke ponude i produljenje sezone
2. Utjecaj projekta na uštede u poslovanju, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih ili otvaranje novih radnih mjesta
3. Realnost provedbe projektnih aktivnosti, mogućnosti za primjenu ideja, razina tehničke i druge prateće dokumentacije
4. Važnost projekta za stvaranje uvjeta novih tržišnih segmenata za turiste s invaliditetom i posebnim potrebama
5. Vrijednost projekta u smislu očuvanja tradicijskih/autohtonih vrijednosti, tradicijskog graditeljstva, kulturne baštine, očuvanja/uređenja okoliša
6. Turistička razvijenost područja na kojem se projekt realizira, pri čemu veći broj bodova pripada turistički ne razvijenijim područjima (kontinentalni dio RH, osim grada Zagreba, jadransko zaleđe i otoci)
7. Inovativnost i kreativnost projekta i/ili važnost projekta za unapređenje prepoznatljivosti destinacije
8. Postotak uloženih vlastitih sredstava u projektne aktivnosti iz predloženog troškovnika
9. Rezultati rada i dosadašnje iskustvo u području ugostiteljstva i turizma
Uz opće kriterije za ocjenu projekta u proceduri rangiranja prijavljenih projektnih prijedloga određuju se i posebni bodovni kriteriji za svaku pojedinu Mjeru, odnosno Podmjeru.
Za projekte koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su prijavitelji kao potencijalni korisnici potpore vlasnici, ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (min. 5 godina, ako to nije određeno drugim propisima) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.
Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju korisnik potpore mora dostaviti građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta ili rješenje o izvedenom stanju, u skladu s važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog ishođenja.
Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 (pet) godina od završetka projektnih aktivnosti, u skladu s potpisanim Ugovorom između davatelja i korisnika potpore.
Postoci financiranja:
-najviše do 60% prihvatljivih troškova za MJERE A, B, D
-IZUZETAK potpore za Mjeru C, pod točkom 1. za automatski vanjski defibrilator (Mjere A,E,D) kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.
Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:
– 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
– ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio te dokazima o plaćanju (bankovni izvadci), poštujući ugovorene rokove
IZUZETAK od navedenog načina isplate su potpore manje od ili jednake 50.000,00 kuna, kod kojih će se odobrena sredstva isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.
Prihvatljivi troškovi:
Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2018. i 2019. godine. Izvješća s računima i bankovnim transakcijama (bankovni izvadci) treba dostavljati prema ugovorenim rokovima. Korisnik potpore dužan je osigurati preostala sredstva za završetak predloženog projekta u roku koji će biti definirani Ugovorom.
(1) Prihvatljivi troškovi su: • računi i bankovne transkacije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika • troškovi koji su nastali tijekom 2018. i 2019., te do kraja lipnja 2020. godine.
(2) Neprihvatljivi troškovi: • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV-a) • porez na dohodak, prirez • troškovi zaposlenika (plaće) • kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.) • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora • kamate na dug • operativni troškovi održavanja objekata • izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata • projektno-tehnička dokumentacija, geodetske usluge, troškovi nadzora i vođenje projekta • konzultantske usluge i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta koji je sastavni dio Ugovora.
U okviru ovog Javnog poziva predviđene su sljedeće MJERE: (u nastavku prihvatljiva ulaganja, prihvatljivi prijavitelji i iznosi potpora po svim predviđenim Mjerama)
*detaljniji opis prihvatljivih aktivnosti pronaći ćete u Programu Konkurentnost turističkog gospodarstva koji možete pronaći na linku: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/002_190128_KTG_P.pdf
Mjera A
A1. Ulaganja u: Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: Min: 50.000,00 kuna
Max: 400.000,00 kuna
A2. Ulaganja u: Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: Min: 50.000,00 kuna
Max: 300.000,00 kuna
A3. Ulaganja u: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: Min: 40.000,00 kuna
Max: 200.000,00 kuna
A4. Ulaganja u: OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi,
moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj
Prihvatljivi prijavitelji: OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u
PG – poljoprivredno gospodarstvo (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) samo za kušaonice
Iznos potpore: Min: 30.000,00 kuna
Max: 150.000,00 kuna
Mjera B
Ulaganja u: RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: Min: 20.000,00 kuna
Max: 200.000,00 kuna
Mjera C
Ulaganja u: DOSTUPNOST I SIGURNOST
-javno dostupni defibrilatori
-IT tehnologije
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Iznos potpore: -javno dostupni defibrilatori
do 25.000,00kn
-IT tehnologijeMin:
Min: 20.000,00 kuna
Max: 100.000,00 kuna
Mjera D
Ulaganja u: PREPOZNATLJIVOST !!! Ovdje samo otočni OPG-ovi mogu prijaviti projekte
Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (samo za prvu aktivnost pod točkom 2.)
Iznos potpore: Min: 20.000,00 kuna
Max: 100.000,00 kuna

Podnošenje prijave: Elektroničkim putem (ONLINE) poslati ispunjen Prijavni obrazac KTG/2019 koji se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi. https://mint.gov.hr/javni-pozivi11414/11414
Uputa za korištenje PDF obrazaca nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Obavezno si isprintati i provjeriti svu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti. (Dostavlja se poštom (adresa u Uputama za prijavitelje) zajedno sa prethodno ONLINE popunjenim, isprintanim i pečatiranim Prijavnim obrascem)

Obavezno dobro proučiti Upute za prijavitelje i Program Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na slijedeće e-mail adrese Ministarstva turizma:
a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
a4-opg@mint.hr (OPG i poljoprivredna gospodarstva) b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
c-dostupnost@mint.hr (defibrilator i IT tehnologije)
d-prepoznatljivost@mint.hr (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redosljedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

Link na kojemu možete saznati sve potrebne informacije o ovom javnom pozivu: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414