Istaknuto

JAVNI POZIV

opcina klinca sela logo

Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom Kozlikovo – Vučkovićev put (kč. br. 2940, 2932/2 k.o. Okić) i Kozlikovo – Rudarov put (kč. br. 2957, k.o. Okić), obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste;

KOZLIKOVO – Vučkovićev put (kč .br. 2940, 2932/2, k.o. Okić) i

KOZLIKOVO – Rudarov put (kč. br. 2957, k.o. Okić)

MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANE CESTE DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!!

na području premetnih trasa, u katastarskoj općini Okić.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 05.04.2016 u 11,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod.  predstavnika  poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Snimanje će se izvršiti 05. 04. 2016. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14 Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 11.04.2016. do 13.04.2016.  uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).                     

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                      Načelnik općine:

                                                                                                                      Miljenko Vučković