Vijesti

JAVNI POZIV za zapošljavanje u sklopu projekta „Zaželi s nama“JAVNI POZIV

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 3 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi s nama“, UP.02.1.1.16.0187, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 2

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Jastrebarsko, općine Krašić, Žumberak i Klinča Sela

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

Radno iskustvo: nije potrebno

Opis poslova:

Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta „Zaželi s nama“ će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće osnovnog stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoć pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i sl.), pružanje potpore u socijalnoj integraciji kroz razgovor, druženje i uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te druge poslove po nalogu Poslodavca.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:

 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenom srednjom školom.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. obrazac prijave – ispunjen i vlastoručno potpisan,
 2. zamolbu,
 3. životopis,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 5. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
 6. potvrdu (uvjerenje) o vremenu prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 7. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 8. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini:
 9. žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 10. osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 11. žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 12. žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 13. azilantice – odluka o odobrenju azila,
 14. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 15. liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
 16. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 17. pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 18. beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

Obrazac prijave sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom

na adresi: Hrvatski Crveni križ

     Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko

     Vladka Mačeka 2

     10 450 Jastrebarsko

s naznakom „Javni poziv – Zaželi s nama – NE OTVARATI“ u roku od 8 (osam) dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 23. siječnja 2023. godine.

Obrazac prijave može se preuzeti na internetskoj stranici http://www.crvenikrizjastrebarsko.com/.

Nepravodobne, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.

Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Jastrebarsko, Općine Krašić, Općine Klinča Sela, Općine Žumberak, na internetskoj stranici http://www.crvenikrizjastrebarsko.com/ te na oglasnoj ploči Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko.