Vijesti

JAVNI POZIV

Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama u naseljima Kozlikovo, Beter, Gornja Purgarija. Nerazvrstana cesta Goli Vrh-Kozlikovo-Beter-Novo Selo Okičko; od županijske ceste LC31143 do županijske ceste LC31143, nerazvrstana cesta Novo Selo Okičko – Gornja Purgarija – odv. Rubinić, nerazvrstana cesta Glogov Grm I – Roščić – Kozlikovo obavještava sve nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.
Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste;
Goli Vrh-Kozlikovo-Beter-Novo Selo Okičko, k.o. Okić
Novo Selo Okičko – Gornja Purgarija – odv. Rubinić, k.o. Okić
Glogov Grm I – Roščić – Kozlikovo
MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANE CESTE DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI GDJE NEMA OGRADA!!!
Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 20.07.2018 započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta u skladu sa zakonom o cestama, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod. predstavnika poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.
Snimanje će se izvršiti od 20. 07. 2018 do 27.08.2018. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14 Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 10.08.2018. do 30.08.2018. uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).

Načelnik Općine:
Miljenko Vučković, dipl.ing.