Vijesti

JAVNI POZIV-evidentiranje nerazvrstane ceste KOZLIKOVO-GLOGOV GRM II

ceste

Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom KOZLIKOVO – GLOGOV GRM II, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;

KOZLIKOVO – GLOGOV GRM II, k.o. OKić
MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANU CESTU DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!!

na području premetne trase, u katastarskoj općini Okić.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 27.07.2015 u 09,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod. predstavnika poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Snimanje će se izvršiti od 27. 07. 2015 do 31.07.2015. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14 Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 29.07.2015. do 10.08.2015. uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).

Načelnik općine:
Miljenko Vučković