Vijesti

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela za 2018. godinu

opcina klinca sela logo

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28E

KLASA: 061-01/19-01/01

URBROJ: 238/13-03-19-1

Klinča Sela, 06. 6. 2019.

Temeljem članka 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Klinča Sela i načinu njihove dodjele („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 4/2018.), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Klinča Sela, dana 06. lipnja 2019. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Klinča Sela za 2018. godinu

 I.Općina Klinča Sela dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Klinča Sela.

Javna priznanja koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva su:

 1. POČASNI STANOVNIK OPĆINE KLINČA SELA

2. NAGRADA OPĆINE KLINČA SELA ZA ŽIVOTNO DJELO

3. NAGRADA OPĆINE KLINČA SELA

4. PRIZNANJE OPĆINE KLINČA SELA

5. ZAHVALNICA OPĆINE KLINČA SELA

 II.Ovlašteni predlagatelji za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Klinča Sela su:

Članovi Općinskog vijeća, radna tijela općinskog vijeća, općinski načelnik, mjesni odbori, udruge, najmanje tri fizičke osobe, trgovačka društva, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa područja Općine Klinča Sela.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može dati i samo Povjerenstvo.

III. Kriterij za dodjelu javnih priznanja:

Za točku 1.) Počasnim stanovnikom Općine Klinča Sela može se proglasiti fizička osoba koja nema prebivalište na području Općine Klinča Sela, a koja je osobito zaslužna za napredak i promicanje vrijednosti  demokratskog društva i ugleda Općine Klinča Sela.

Počasnim stanovnikom može se proglasiti i državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, udruge i slično, posebno zaslužan za promicanje ugleda Općine Klinča Sela.

Za točku 2.) Nagrada Općine Klinča Sela za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinaca s područja Općine.

Javno priznanje može se dodijeliti i posthumno.

Za točku 3.) Nagrada Općine Klinča Sela dodjeljuje se fizičkoj osobi,  grupi fizičkih osoba, ustanovi  ili pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značenja za gospodarski i društveni život Općine.

Za točku 4.) Priznanje Općine Klinča Sela dodjeljuje se učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, sportašima i umjetnicima s područja Općine Klinča Sela koji su na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima i smotrama osvojili jedno od prva tri mjesta.

Za točku 5.) Zahvalnica Općine Klinča Sela dodjeljuje se učiteljima, profesorima, mentorima, sportskim trenerima učenika osnovnih i srednjih škola, studenata, sportaša i umjetnika koji su na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima i smotrama ostvarili jedno od prva tri mjesta, udrugama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za donacije i slične aktivnosti, zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života Općine Klinča Sela.

IV. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • vrstu javnog priznanja za koju se osoba predlaže
  • osobne podatke o fizičkoj osobi odnosno osnovne podatke iz odgovarajućeg registra o pravnoj osobi koja se predlaže za javno priznanje
  • detaljno obrazloženje zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja
  • podmirene financijske obveze prema Općini Klinča Sela
  • odgovarajuću dokumentaciju koja dokazuje gore navedene podatke.

V. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu javnih

priznanja na adresu Općina Klinča Sela, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,

Karlovačka 28E, Klinča Sela, putem pošte ili osobno radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

Rok za podnošenje pismenih prijedloga je do 01. srpnja 2019. godine.

VI. Nepravodobni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

POVJERENSTVO ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA

Predsjednik

Mirko Horvatić