Vijesti

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2019/20.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA
Klinča Sela, Karlovačka 28E

Klasa: 604-02/19-20/01
Urbroj: 238/13-04-19-1
Klinča Sela, 02.09.2019.

Na temelju Odluke o stipendiji Općine Klinča Sela ( „Službeni glasnik Općine Klinča Sela“ broj 7/2018) i članka 50. Statuta Općine Klinča Sela ( „Službeni glasnik Općine Klinča Sela“ broj 4/2018), općinski načelnik Općine Klinča Sela raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINI 2019/20.
I.
Općina Klinča Sela u akademskoj godini 2019/20. dodijeliti će stipendije redovitim studentima s područja Općine Klinča Sela.
Visina stipendije utvrđena je u iznosu od 500,00 kuna.
Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci.
II.
Pravo prijave na Javni poziv imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće minimalne uvijete:
– da su državljani Republike Hrvatske
– da su redoviti studenti s prebivalištem na području Općine Klinča Sela najmanje posljednje dvije godine
– da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5, odnosno s prosječnom ocjenom za prethodnu godinu studija (studenti starijih godišta) od najmanje 4,0
– da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
– da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
III.
Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:
– uvjerenje o prebivalištu
– potvrdu o redovitom studiju za akademsku godinu u 2019/20.
– presliku svjedodžbe posljednja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija), odnosno potvrdu o prosjeku ocjena (studenti starijih godišta)
– dokaz o postignutim izvannastavnim rezultatima (ukoliko su ostvareni)
– izjava o broju članova obitelji
– dokaz o visini primanja članova obitelji (potvrda o isplati plaće, potvrda o isplati mirovine, potvrda o eventualnim drugim prihodima, potvrda HZZZ o statusu nezaposlene osobe)
– izjava da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi
IV.
Rok za podnošenje prijave je 15.10.2019. godine.
Obrazac prijave moguće je preuzeti na službenoj Internet stranici Općine ili u Općini Klinča Sela.
Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/20. putem pošte ili osobno na adresu:
OPĆINA KLINČA SELA, KARLOVAČKA 28 E, KLINČA SELA, 10452 KLINČA SELA
V.
Prijedlog liste kandidata objaviti će se na oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Općine najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

OPĆINSKI NAČELNIK
Miljenko Vučković dipl. ing.