Vijesti

JAVNI POZIV Za dodjelu bespovratnih sredstava u gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu u 2019. godini.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLINČA SELA
Klinča Sela, Karlovačka 28E

KLASA: 302-02/19-01/01
URBROJ:238/13-03-19-1
Klinča Sela 21.10.2019.

Na temelju članka 50. Statuta Općine Klinča Sela („Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ 4/18), Općinski načelnik Općine Klinča Sela objavljuje

JAVNI POZIV
Za dodjelu bespovratnih sredstava u gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu u 2019. godini.
I.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu.
Financijska sredstva u vidu bespovratnih sredstava dodjeljuje se putem sljedećih mjera:
1. subvencije za početak poslovanja poduzetnika,
2. subvencije za žene poduzetnice
3. kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti
4. kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti
II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Klinča Sela za 2019. godinu.
III.
Podnositelji zahtjeva duži su uz ispunjeni obrazac za prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
I. Opća dokumentacija:
1. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana
2. presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljiv osnivač, a ako ima više osnivača treba dostaviti i društveni ugovor u kojem se vidi struktura vlasništva (trgovačka društva i zadruge)
3. presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (trgovačka društva i zadruge)
4. presliku obrtnice i izvatka iz obrtnog registra (za obrte)
5. popis dioničara (za dionička društva)
6. popis zadrugara ne stariji od 6 mjeseci ovjeren pečatom zadruge i potpisan od strane odgovorne osobe i potvrda članstva u Hrvatskom savezu zadruga (za zadruge)
7. dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija prednosti
8. Poslovne planove, ponude, predračune, ugovore ili račune i izvode sa žiro računa kojima se dokazuje plaćanje, za sve stavke za koje se traži potpora (dokumenti moraju biti iz tekuće godine za koju se potpora traži)
Po potrebi davatelj sredstava može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.
IV.
Zahtjevi za dodjelom bespovratnih sredstava zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
OPĆINA KLINČA SELA
KARLOVAČKA 28 E,
Klinča sela,10452 KLINČA SELA
Uz naznaku „ Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu u 2019. godini“
Zahtjevi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici neposrednom predajom.
Rok za podnošenje zahtjeva je 18.11.2019. godine ili do utroška predviđenih sredstava iz točke II. ovog Javnog poziva.
V.
Neće se razmatrati zahtjevi koji su nepotpuni i nepravovremeni, te zahtjevi koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu.
VI.
Program potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu te obvezni obrazac zahtjeva dostupni su na web stranici Općine Klinča Sela.
Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon 01/6289-899 ili na e-mail upravni.odjel@klinca-sela.hr.

NAČELNIK
Miljenko Vučković,dipl.ing.

OBRAZAC-zahtjeva-za-potpore-u-gospodarstvu

Program potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Općine Klinča Sela za 2019. godinu