Vijesti

JAVNI POZIV

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28 E

U Klinča Selima, 07. 11. 2017.

JAVNI POZIV

Pozivamo sve putnike autobusnih linija 261 KLINČA SELA – Repišće – NOVO SELO i 262 PISAROVINA – KLINČA SELA da na adresu opcina.klinca.sela@klinca-sela.hr pošalju Zamolbu u kojoj će navesti  ime, prezime, adresu, broj telefona te podatak koje ukinute linije su koristili i u koju svrhu (npr. odlazak u srednju školu, fakultet, posao i dr.). Rok za prikupljanje podataka je 30. studeni 2017. godine.

Prikupljeni podaci koristiti će se u pregovorima sa prijevoznikom Samoborček EU GRUPA d.o.o. u svrhu vraćanja ukinutih autobusnih linija.

 

NAČELNIK

OPĆINE KLINČA SELA

Miljenko Vučković, dipl.ing.