Vijesti

JAVNI POZIV

opcina klinca sela logo

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28 E

Klasa: 936-02/17-01/21

Urbroj:  238/13-03-17-1

Klinča Sela, 02.11.2017.

 

JAVNI POZIV

Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Jastrebarsko, Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama u naseljima Repišće i Kozlikovo. Nerazvrstana cesta Repišće od županijske ceste uz kućni broj 32 do kućnih brojeva 38, 39, 37A, k.č.br.:5314, 2518/6, 2518/5, k.o. Okić i nerazvrstana cesta Kozlikovo k.č.br. 5308 k.o. Okić, obavještava sve nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste;

Nerazvrstana cesta Repišće od županijske ceste uz kućni broj 32 do kućnih brojeva 38, 39, 37A, k.č.br.:5314, 2518/6, 2518/5, k.o. Okić i nerazvrstana cesta Kozlikovo k.č.br. 5308, k.o. Okić

MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANE CESTE DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI GDJE NEMA OGRADA!!!!!

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA KLINČA SELA dana 03.11.2017 u 12,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod.  predstavnika  poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Snimanje će se izvršiti od 03.11.2017. do 10.11.2017. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14 Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 09.11.2017. do 13.11.2017.  uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).                     

                                                                                                                       Načelnik Općine:

                                                                                                                       Miljenko Vučković dipl.ing.