Vijesti

JAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila prikupljanjem pisanih ponuda

opcina klinca sela logo

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLINČA SELA
Klinča Sela, Karlovačka 28E

KLASA:340-01/19-01/07
URBROJ:238/13-03-19-2
Klinča Sela, 17.10.2019.

Na temelju Odluke o prodaji vozila prikupljanjem pisanih ponuda načelnik Općine Klinča Sela, Miljenko Vučković, dipl.ing. oglašava
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju vozila prikupljanjem pisanih ponuda

Određuje se prodaja motornih vozila u vlasništvu Općine Klinča Sela javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.
Predmet prodaje su sljedeće navedena vozila:
R.Br. Vozilo Model Vozilo u prometu od Početna cijena (s PDV-om)
1. Audi (D) A4 Diesel 4×4 1997. 1.003,00 kn
2. Mercedes-Benz (D) Vito Furgon Diesel 2003. 610,00 kn

Uvjeti prodaje:
Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa dostave popunjeni obrazac Ponudbenog lista koji se nalazi u privitku ovog oglasa. Jedna osoba može dati ponudu za kupnju više vozila.
Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno” što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.
Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je za isto vozilo dostavila svoju ponudu.
Pisane ponude dostavljaju se na obrascu Ponudbenog lista koji se nalazi u privitku ovog oglasa, u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E, 10452 Klinča Sela, najkasnije u roku od 8 dana računajući od dana objave ovog oglasa, s naznakom „PONUDA ZA VOZILA-NE OTVARAJ”.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviše ponuđena cijena. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom odabrati će se ranije zaprimljena ponuda.
Ponude ispod početne kupoprodajne cijene smatrati će se nevažećima.
Svi ponuditelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i to dostavom preslike Odluke o odabiru.
Ponuditelj koji ponudi najveću cijenu za određeno vozilo dužan je u roku od 8 dana od dana primitka Odluke o odabiru njegove ponude sklopiti ugovor o kupoprodaji, uplatiti ponuđeni iznos i preuzeti vozilo.
Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog motornog vozila te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime.
Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora i to u korist bankovnog računa prodavatelja.
Kupac može preuzeti vozilo čim na bankovnom računu prodavatelja bude vidljiva uplata iznosa kupoprodajne cijene.
Motorna vozila koja su predmet prodaje mogu se razgledati radnim danom, u vremenu od 09,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu i dogovor na telefon 01/6289-480.
Načelnik
Miljenko Vučković,dipl.ing.
PONUDBENI LIST ZA KUPNJU VOZILA