Vijesti

JANIV POZIV

Kojim OPĆINA KLINČA SELA, Karlovačka 28E 10450 Klinča-Sela, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Općine Klinča Sela, obavještava sve nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta „PUT ŠIKARA“, u naselju Donja Zdenčina i ulica Vladimira Nazora u Klinča Selima o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;

PUT ŠIKARA“, u naselju Donja Zdenčina, k.o. Zdenčina i

ulica Vladimira Nazora u Klinča Selima, k.o. Klinča Sela nova

Predstavnici OPĆINE KLINČA SELA dana 20.01.2021. započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta u skladu sa zakonom o cestama, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod.  predstavnika  poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Snimanje će se izvršiti 20.01.2021. do 22.01.2021.  Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14 Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 28.01.2021. do 01.02.2021.  uz prethodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).                      

                                                                                        Načelnik Općine:

                                                                                         Miljenko Vučković,dipl.ing.