Vijesti

DNEVNI RED 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 238/13-01-20-24

Klinča Sela, 24.06.2020.

 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

 

SAZIVAM

 

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela

koja će se održati 29. 06. 2020. godine u 20,00

U PROSTORU DRUŠTVENOG DOMA U KLINČA SELU

Za sjednicu predlažem ovaj

D n e v n i  r e d

  1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu
  2. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Klinča Sela za 2019. godinu
  3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Klinča Sela za 2019.godinu
  4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2019.godinu
  5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2019.godinu
  6. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
  7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Klinča Sela za 2019. godinu
  8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima

9.Donošenje Odluke o neodržavanju Dana Općine Klinča Sela i dodjele javnih priznanja za 2019. godinu

10.Rasprava oko prijedloga tvrtke Eko Flor Plus za povećanje cijene odvoza komunalnog otpada

11.Rasprava oko organiziranja javnog prijevoza na području Općine Klinča Sela

12.Donošenje Odluke o imenovanju ulica

13.Donošenje Odluke o 9. Izmjenama i dopunama Prostornog Plana Općine Klinča Sela

14.Civilna zaštita

14.1. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Klinča Sela protupožarnoj sezoni u 2020. godini

14.2. Donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje građevine i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

14.3.Donošenje Plana korištenja teške mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanje protupožarnih putova

14.4 Donošenje Zaključka o utvrđenju lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara

14.5. Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za podmirenje troškova tijekom požarne sezone  u 2020. godini.

14.6. donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Klinča Sela

15.Donošenje Odluke o  Planu gospodarenja otpadom

16.Donošenje Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Općine Klinča Sela za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Klinča Sela

Mirko Horvatić