Vijesti

DNEVNI RED ZA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA

opcina klinca sela logo

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/14
URBROJ: 238/13-01-18-1
Klinča Sela, 14. 11. 2018.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela
19. 11. 2018. godine u 19,00 sati
u prostorijama Općine Klinča Sela

Za sjednicu predlažem ovaj
D n e v n i r e d

1) Aktualni sat
2) Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice
3) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o naknadi za nekretninu i biljne nasade
4) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine radi postavljanja automatske meteorološke postaje
5) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za podmirivanje tražbina vjerovniku ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka
6) Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
7) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendije Općine Klinča Sela
8) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za gospodarski razvoj i malo poduzetništvo
9) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za prostorno uređenje,komunalni sustav i zaštitu okoliša
10) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i ruralni razvoj
11) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za kulturu i obrazovanje
12) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za sport
13) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za turizam
14) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za predstavke građana i socijalnu politiku
15) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za mladež
16) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za razvoj lokalne samouprave i EU projekte
17) Donošenje Odluke o imenovanju odbora za branitelje i invalide domovinskog rata
18) Donošenje Odluke o imenovanju ulica
19) Donošenje zaključka o primanju na znanje polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2018.godine
20) Donošenje zaključka o primanju na znanje Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Klinča Sela za 2017. godinu
21) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provođenje projekta opremanje društvenog doma Klinča Sela –Multimedijska oprema
22) Donošenje Programa mjera u poljoprivredi za 2019. godinu
23) Donošenje Odluke o pravu na naknadu za troškove stanovanja
24) Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
25) Zamolbe

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Klinča Sela
Mirko Horvatić