Vijesti

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Klinča Sela

KLASA: 021-05/20-01/28

URBROJ: 238/13-01-21-2

Klinča Sela, 02. 04. 2021.

         Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela

08. 04. 2021. godine u 19,00 sati

u prostorijama Društvenog doma u Klinča Selima, Kolodvorska 4

Za sjednicu predlažem ovaj

D n e v n i  r e d

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice
 3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu
 4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Klinča Sela za 2020. godinu
 5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Klinča Sela za 2020.godinu
 6. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2020.godinu
 7. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2020.godinu
 8. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.
 9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Klinča Sela za 2020. godinu
 10. Donošenje Zaključka o primanju na znanje  Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Klinča Sela za 2020. godinu.
 11. Donošenje Odluke o IX. Izmjenama i dopunama Prostornog Plana Općine Klinča Sela
 12. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja na kč.br. 3634/4 i kč.br.3634/6 oboje k.o. Klinča Sela
 13. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora
 14. Donošenje Odluke o imenovanju „Ulice Severin“
 15. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Klinča Sela
 16. Donošenje Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja sportskim objektima i igralištima u vlasništvu Općine Klinča Sela
 17. Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2021. godini
 18. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
 19. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Klinča Sela u protupožarnoj sezoni u 2021. godini
 20. Donošenje plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
  protupožarnih putova
 21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara
 22. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru
 23. Rasprava o prijedlogu promjene naziva „Osnovne Škole Klinča Sela“ u naziv „Osnovna Škola Mladena Vujčeca“
 24. Zamolbe

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Klinča Sela                     

Mirko Horvatić