Vijesti

25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/25

URBROJ: 238/13-20-1

Klinča Sela, 15.09.2020.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela

23.09.2020. godine u 19,00 sati

u prostorijama Društvenog doma Klinča Sela

Za sjednicu predlažem ovaj

D n e v n i  r e d

 • Aktualni sat
 • Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice
 • Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Komunalnog Klinča Sela d.o.o. za 2019. godinu
 • Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Vodovoda Klinča Sela d.o.o. za 2019. godinu
 • Donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Gonjeva“, „Popov Dol“, „Gradec“, „Bukvina“, i crpilišta „Stari Zdenac“ – Kupinec
 • Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.01.2020. godine do 30.06.2020.godine
 • Donošenje zaključka o primanju na znanje Izvještaja o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020 godine.
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o suradnji na projektiranju, izgradnji i osvjetljenu kružnog raskrižja na državnoj cesti D1, Čvor Donja Zdenčina –Most na Kupi
 • Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta kč.br. 827/8 k.o. Klinča Sela Nova
 • Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima
 • Donošenje Odluke o načinu financiranja prehrane učenika Osnovne škole Klinča Sela
 • Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Klinča Sela
 • Zamolbe

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Klinča Sela

Mirko Horvatić