Vijesti

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Klinča Sela

opcina klinca sela logo

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/21
URBROJ: 238/13-01-19-1
Klinča Sela, 03. 10. 2019.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela
09. 10. 2019. godine u 18,00 sati
u prostorijama Općine Klinča Sela

Za sjednicu predlažem ovaj
D n e v n i r e d

1) Aktualni sat
2) Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice
3) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Komunalnog Klinča Sela d.o.o. za 2018. godinu
4) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Vodovoda Klinča Sela d.o.o. za 2018. godinu
5) Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Klinča Sela
6) Usvajanje polugodišnjeg obračuna Proračuna za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019.
7) Donošenje Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Općine Klinča Sela za 2019.godinu
8) Donošenje Odluke o usvajanju Analize sustava civilne zaštite
9) Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica sustava civilne zaštite
10) Donošenje Odluke o imenovanju ulice Franje Kuharića

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Klinča Sela
Mirko Horvatić