Vijesti

16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLINČA SELA

opcina klinca sela logo

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/16
URBROJ: 238/13-01-19-1
Klinča Sela, 22.01.2019.

Na temelju članka 36. Statuta Općine Klinča Sela

SAZIVAM

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klinča Sela
28. 01. 2019. godine u 18,00 sati
u prostorijama Općine Klinča Sela

Za sjednicu predlažem ovaj
D n e v n i r e d

1) Aktualni sat
2) Usvajanje zapisnika sa 14.sjednice
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
4) Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Općine Klinča Sela
5) Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Klinča Sela
6) Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
7) Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Klinča Sela
8) Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Klinča Sela od 2019 do 2023. godine
9)Zamolbe

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Klinča Sela
Mirko Horvatić